De wet Incassokosten (WIK)

De Wet Incassokosten (WIK) is per 1 juli 2012 in werking getreden. Tot 2012 kon elk incassobureau zelf bepalen hoeveel incassokosten werden doorberekend en ook welke andere kosten werden doorbelast aan de niet-betalende klant. Dat is sinds de invoering van deze wet niet meer toegestaan. Deze wet regelt nu dwingend hoe de incassoprocedure eruitziet en welke kosten kunnen worden doorbelast. Dit was zonder twijfel nodig, want programma’s als Kassa hadden regelmatig reportages over malafide incassobureaus die consumenten en bedrijven een forse poot uitdraaiden.

Voor wie geldt de WIK?

De WIK geldt voor zowel de consumenten (B2C), bedrijven (B2B) alsook voor overheden (B2O). Zijn er verschillen? Ja, die zijn er. Indien je met consumenten zakendoet, dan geldt de WIK als dwingend recht waarvan niet mag worden afgeweken. Bij B2B en B2C geldt een regelend recht. Dat betekent dat afgeweken mag worden mits beide partijen hiervoor kiezen en dit middels een overeenkomst vastleggen.

Hoe hoog zijn de incassokosten?

De hoogte van de incassokosten wordt betaald door de hoogte van de factuur (de vordering). Het gaat dan om de nettofactuur. Je mag deze dus niet eerst verhogen met bijvoorbeeld rente. De incassokosten zijn een percentage van de nettokosten van de hoofdsom. De volgende staffel geldt voor alle vorderingen (consumenten, bedrijven en overheden).

Percentage van de hoofdsom:

 • 15% over de eerste € 2.500, met een minimum van € 40 en een maximum van  € 375
 • 10% over de volgende €2.500 (tot €5.000), met een maximum van € 625
 • 5% over de volgende €5.000 (tot €10.000), met een maximum van € 875
 • 1% over de volgende €190.000 (tot €200.000), met een maximum van € 2.775
 • 0,50% boven de €200.000, met een maximum van € 6.775

Wanneer mag je incassokosten in rekening brengen?

Incassokosten zijn de extra kosten boven het nettofactuurbedrag dat je in rekening mag brengen voor werkzaamheden die je verricht om de factuur betaald te krijgen. Nieuw in de Wet Incassokosten (WIK) is dat dit ook werkzaamheden kunnen zijn die door jouzelf worden uitgevoerd. Er hoeft dus geen incassobureau worden ingeschakeld. Je moet echter wel kunnen aantonen dat er ook daadwerkelijk werkzaamheden werden uitgevoerd.

Om deze incassokosten in rekening te brengen moet het volgende van toepassing zijn:

 1. De factuur moet juist zijn verzonden
 2. De vordering moet opeisbaar zijn. Er moet dus een contract zijn, algemene voorwaarden van kracht zijn of er moet een verzonden ingebrekestelling zijn verstuurd.
 3. Er moet altijd na het verzuim een zogenoemde 14-dagenbrief/aanmaning zijn verstuurd naar de debiteur.

De 14-dagenbrief/aanmaning moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 1. Het openstaande nettobedrag. Let er op dat de btw apart wordt genoemd (indien dat van toepassing is).
 2. De hoogte van de incassokosten indien niet op tijd wordt betaald. Ook moet worden vermeld dat de btw niet verrekend kan worden en dat de incassokosten worden verhoogd met de btw (21%).
 3. Er moet worden meegedeeld dat de factuur binnen 14 dagen zonder extra kosten kan betaald worden.
 4. Er moet bovendien worden gemeld dat als na 14 dagen nog niet betaald werd, er naast de nettofactuur ook incassokosten (plus btw) én wettelijke rente in rekening worden gebracht.

De volgende bepalingen zijn van belang:

Bewijs van ontvangst

Het Hof in Den Haag heeft bepaald dat je moet bewijzen dat deze 14-dagenbrief ook daadwerkelijk werd ontvangen door de debiteur. Indien je deze brief per e-mail verstuurd, is het handig om een ontvangstbevestiging aan te maken. Als je een brief stuurt, dien je deze aangetekend te versturen. Dit is vaak duur en feitelijk onnodig maar wel noodzakelijk indien je geen risico wilt lopen dat de debiteur ontsnapt aan zijn verplichtingen.

Meerdere vorderingen van dezelfde debiteur

Als er meerdere vorderingen openstaan bij dezelfde debiteur, dan zal je deze vorderingen bij elkaar moeten optellen. De incassokosten moeten dan berekend worden volgens de tabel zoals deze hierboven staan. De 14-dagenbrief kan verstuurd worden voor de totale vordering. Dit geldt enkel als je nog geen 14-dagenbrief over de eerste vordering hebt verstuurd. Indien er wel al een 14-dagenbrief werd verstuurd voor de eerste vordering, dan hoef je de vorderingen niet bij elkaar op te tellen.

Gerechtelijke procedure

Als crediteur is het prettig dat er duidelijkheid is over de hoogte van de incassokosten. Hierover kan geen discussie ontstaan. Echter, indien de debiteur de factuur betwist of als de ontvangst van de 14-dagenbrief wordt ontkend, kan de rechter de incassokosten afwijzen.